STT Nhân Vật Môn Phái Hoạt Lực
1 #-09 #eac000e#b La иa Ngc Võ Đang 837350
2 #-09 #eDC480C#b Qy V Th߶ng Tinh Túc 655720
3 #YTunKit#127 Võ Đang 531505
4 #e0000cc#g0f0ff0#bGia Lc T Võ Đang 401315
5  Tiêu Dao 266015
6 KHyDit Võ Đang 206010
7 #-40#g0f0ff0TauThchMi#-40 Nga My 188725
8 iThn Võ Đang 178420
9 #e0ff0ff#bQucLngT#127 Cái Bang 169420
10 #c00ffff Kim Tuyt Tuyt Nga My 162555